City Council Regular Meeting

Event Date:
Tuesday, July 9, 2019 - 6:30pm

Future Dates for City Council Regular Meeting

Tuesday, February 14, 2017 - 6:30pm
Tuesday, March 14, 2017 - 6:30pm
Tuesday, April 11, 2017 - 6:30pm
Tuesday, May 9, 2017 - 6:30pm
Tuesday, June 13, 2017 - 6:30pm
Tuesday, July 11, 2017 - 6:30pm
Tuesday, August 8, 2017 - 6:30pm
Tuesday, September 12, 2017 - 6:30pm
Tuesday, October 10, 2017 - 6:30pm
Tuesday, November 14, 2017 - 6:30pm
Tuesday, December 12, 2017 - 6:30pm
Tuesday, January 9, 2018 - 6:30pm
Tuesday, February 13, 2018 - 6:30pm
Tuesday, March 13, 2018 - 6:30pm
Tuesday, April 10, 2018 - 6:30pm
Tuesday, May 8, 2018 - 6:30pm
Tuesday, June 12, 2018 - 6:30pm
Tuesday, July 10, 2018 - 6:30pm
Tuesday, August 14, 2018 - 6:30pm
Tuesday, September 11, 2018 - 6:30pm
Tuesday, October 9, 2018 - 6:30pm
Tuesday, November 13, 2018 - 6:30pm
Tuesday, December 11, 2018 - 6:30pm
Tuesday, January 8, 2019 - 6:30pm
Tuesday, February 12, 2019 - 6:30pm
Tuesday, April 9, 2019 - 6:30pm
Tuesday, May 14, 2019 - 6:30pm
Tuesday, June 11, 2019 - 6:30pm
Tuesday, July 9, 2019 - 6:30pm
Tuesday, August 13, 2019 - 6:30pm
Tuesday, September 10, 2019 - 6:30pm
Tuesday, October 8, 2019 - 6:30pm
Tuesday, November 12, 2019 - 6:30pm
Tuesday, December 10, 2019 - 6:30pm
Tuesday, January 14, 2020 - 6:30pm
Tuesday, February 11, 2020 - 6:30pm
Tuesday, March 10, 2020 - 6:30pm
Tuesday, April 14, 2020 - 6:30pm
Tuesday, May 12, 2020 - 6:30pm
Tuesday, June 9, 2020 - 6:30pm
Tuesday, July 14, 2020 - 6:30pm
Tuesday, August 11, 2020 - 6:30pm
Tuesday, September 8, 2020 - 6:30pm
Tuesday, October 13, 2020 - 6:30pm
Tuesday, November 10, 2020 - 6:30pm
Tuesday, December 8, 2020 - 6:30pm
Tuesday, January 12, 2021 - 6:30pm
Tuesday, February 9, 2021 - 6:30pm
Tuesday, March 9, 2021 - 6:30pm
Tuesday, April 13, 2021 - 6:30pm
Tuesday, May 11, 2021 - 6:30pm
Tuesday, June 8, 2021 - 6:30pm
Tuesday, July 13, 2021 - 6:30pm
Tuesday, August 10, 2021 - 6:30pm
Tuesday, September 14, 2021 - 6:30pm
Tuesday, October 12, 2021 - 6:30pm
Tuesday, November 9, 2021 - 6:30pm
Tuesday, December 14, 2021 - 6:30pm
Tuesday, January 11, 2022 - 6:30pm
Tuesday, February 8, 2022 - 6:30pm
Tuesday, March 8, 2022 - 6:30pm
Tuesday, April 12, 2022 - 6:30pm
Tuesday, May 10, 2022 - 6:30pm
Tuesday, June 14, 2022 - 6:30pm
Tuesday, July 12, 2022 - 6:30pm
Tuesday, August 9, 2022 - 6:30pm
Tuesday, September 13, 2022 - 6:30pm
Tuesday, October 11, 2022 - 6:30pm
Tuesday, November 8, 2022 - 6:30pm
Tuesday, December 13, 2022 - 6:30pm
Tuesday, January 10, 2023 - 6:30pm
Tuesday, February 14, 2023 - 6:30pm
Tuesday, March 14, 2023 - 6:30pm
Tuesday, April 11, 2023 - 6:30pm
Tuesday, May 9, 2023 - 6:30pm
Tuesday, June 13, 2023 - 6:30pm
Tuesday, July 11, 2023 - 6:30pm
Tuesday, August 8, 2023 - 6:30pm
Tuesday, September 12, 2023 - 6:30pm
Tuesday, October 10, 2023 - 6:30pm
Tuesday, November 14, 2023 - 6:30pm
Tuesday, December 12, 2023 - 6:30pm
Tuesday, January 9, 2024 - 6:30pm
Tuesday, February 13, 2024 - 6:30pm
Tuesday, March 12, 2024 - 6:30pm
Tuesday, April 9, 2024 - 6:30pm
Tuesday, May 14, 2024 - 6:30pm
Tuesday, June 11, 2024 - 6:30pm
Tuesday, July 9, 2024 - 6:30pm
Tuesday, August 13, 2024 - 6:30pm
Tuesday, September 10, 2024 - 6:30pm
Tuesday, October 8, 2024 - 6:30pm
Tuesday, November 12, 2024 - 6:30pm
Tuesday, December 10, 2024 - 6:30pm
Tuesday, January 14, 2025 - 6:30pm
Tuesday, February 11, 2025 - 6:30pm
Tuesday, March 11, 2025 - 6:30pm
Tuesday, April 8, 2025 - 6:30pm
Tuesday, May 13, 2025 - 6:30pm